Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Kalendarium

Czwartek, 2021-05-06

Imieniny: Beniny, Filipa

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 588908
  • Do końca roku: 239 dni
  • Do wakacji: 50 dni

Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Bialobrzegach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pp1bialobrzegi.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Wielgus, e-mail: pp1@bialobrzegi.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 486132650. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - link do strony:  www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi funkcjonuje w jednym budynku pod adresem: Białobrzegi, ulica Targowicka 1. Budynek tworzą dwie kondygnacje z salami zajęć: dwie na pierwszym piętrze i trzy na parterze. Do budynku uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. Dla niepełnosprawnych udostępnia sie sale zajęć i pomieszczenia na parterze budynku, do którego prowadzą dwa wejścia. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem mieści sie ogólnodostępny parking bez wydzielonych miejsc dla niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Budynek nie posiada wind. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Placówka nie posiada oddzielnej aplikacji mobilnej. Serwis naszej placówki został zaprojektowany w sposób umożliwiający dostępność dla jak najszerszej grupy odbiorców, w tym dla osób niepełnosprawnych, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania oraz posiadanej dysfunkcji.

Zgodność ze standardami

Strona wykorzystuje rozwiązania: HTML5 oraz WCAG 2.0 (AA).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takich jak np: Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu jest możliwa zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd i nawigacja

W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czcionki. Aby szybko znaleźć najważniejsze treści użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu, mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi, systemem lub aplikacjami użytkowników.

Szablony są w 100% dostępne cyfrowo wg standardu WCAG 2.1.

Więcej na temat standardu WCAG 2.1 stosowanego na stronie placówki, dobrych praktykach oraz regulacjach prawnych:   https://szkolnastrona.pl/pl/dostepnosc/faq

 

Informacje dodatkowe

Informacje dla użytkowników niepełnosprawnych

- Użytkownicy korzystający wyłącznie z kawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

- Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.

- W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności - klawisz Tab.

- Linki, także te prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w tym samym oknie.

- Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

- Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących.

Na stronie w najwyżej umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje: wersja tekstowa i powiększanie i pomniejszanie czcionki.

Zmiana rozmiaru strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER

- [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

- [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA

- [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

- [-] aby pomniejszyć widok

 Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na serwisie przedszkola pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.