Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Kalendarium

Czwartek, 2021-05-06

Imieniny: Beniny, Filipa

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 588851
  • Do końca roku: 239 dni
  • Do wakacji: 50 dni

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Bajeczki, książeczki kolorowe są..."

    Ogólnopolski konkurs plastyczny  Znalezione obrazy dla zapytania książka clipart

pt. " Bajeczki, książeczki kolorowe są... "

                 Zapraszamy do konkursu organizowanego przez Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w całej Polsce. 

Cele konkursu:

  • Promowanie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców
  • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci
  • Rozwijanie umiejętności plastycznych .
  • Dostarczanie innych form rozrywki w celu zapobiegania uzależnienia od telewizji i komputerów 

Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach,                               

 ul. Targowicka 1, 26-800 Białobrzegi 

Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu:

 Halina Sobstyl, Agnieszka Chruścińska, Magda Dębicka

Telefon kontaktowy 48-613-26-50 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu

Regulamin: 

1.      Adresat konkursu : dzieci w wieku 4-6 lat

2.      Przedmiotem konkursu: wykonanie książeczki w formie ilustracji do swojej ulubionej bajki

3.      Technika: dowolna (malowanie,  rysowanie,  wycinanie,  wydzieranie  itp.) 

4.       Format: w formacie nie większym niż A4 , książeczka powinna zawierać nie mniej niż 5 stron plus okładka książki  

5.      Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę konkursową (maksymalnie 6 prac z placówki)

6.      Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższych faktach.

7.      Każda praca powinna być opatrzona metryczką (tytuł bajki, imię i nazwisko dziecka, wiek,  adres przedszkola, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna dziecka)  przyklejoną na końcu książki.

8.      Termin nadsyłania prac upływa 31maja 2016r. 

9.      Prace wraz z wypełnioną metryczką należy przesłać pocztą na adres:

                             Publiczne Przedszkole Nr1

                                 im. Jasia i Małgosi

                                  ul. Targowicka 1

                               26-800 Białobrzegi

                     z dopiskiem na kopercie „Konkurs”

               lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu

Prace nadsyłane  pocztą powinny być odpowiednio zapakowane, aby nie uległy zniszczeniu

10.   Nadesłane prace nie będą zwracane. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie. Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i  wyrażeniem  zgody na przetwarzanie  danych osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm).

11.  Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z z nieodpłatnym, nieograniczonym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, prasie, plakatach, materiałach promocyjnych i reklamowych w celu dalszego propagowania konkursu  oraz zgoda na ich pierwsze publiczne rozpowszechnianie zgodnie  z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24,  poz. 83) 

12.  Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców i przyznania nagród.

Ocena prac: 

1.      Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatorów.

2.      Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

- kategoria  4-latków 

- kategoria 5-latków

- kategoria 6-latków

       2. Przewidziane są po trzy nagrody i wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej

       3. Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość i samodzielność wykonania prac- ilustracji.

       4. Lista Laureatów zostanie ogłoszona 9 czerwca 2016r. na stronie internetowej:                            

             www.pp1bialobrzegi.szkolnastrona.pl

      5. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, przesłane pocztą na koszt odbiorcy.               

          Do wygrania zabawki, gry planszowe, gry edukacyjne, książki, klocki. 

      6. Wystawa prac pokonkursowych odbędzie się w Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Jasia i Małgosi                                

           w Białobrzegach

               Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, życzymy wielu pomysłów i sukcesów 

 

METRYCZKA

 

Tytuł bajki  ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…

Imię i nazwisko dziecka  …………………………..………………….…

Wiek ………………………………….

Adres przedszkola …………………………………………………….………

………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy  …………………………………………..

Imię i nazwisko opiekuna ………………………………………………….

 

 Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art.6ustawy z dnia29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami ).                                                                                                                                                                                                                 

                                             ……………………………………………………..

                                               Czytelny podpis osoby prawnej dziecka