Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Kalendarium

Czwartek, 2021-05-06

Imieniny: Beniny, Filipa

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 588868
  • Do końca roku: 239 dni
  • Do wakacji: 50 dni

Gminny konkurs plastyczny pt. "Mój idol sportowy"

                                                                                                                                    

 GMINNY          

KONKURS  PLASTYCZNY

pt. „Mój idol sportowy”

Zapraszamy do konkursu organizowanego przez Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach dla dzieci z przedszkoli i ich rodziców. 

Cele konkursu:

  • Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i rodziców
  • Zachęcanie do aktywności ruchowej
  • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci
  • Rozwijanie umiejętności plastycznych .
  • Dostarczanie innych form rozrywki w celu zapobiegania uzależnienia od telewizji i komputerów 

Organizator Konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach ul. Targowicka 1, 26-800 Białobrzegi 

Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu:

Halina Sobstyl,  Agnieszka Chruścińska

Telefon kontaktowy 48-613-26-50 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu 

Regulamin: 

1. Adresat konkursu : dzieci w wieku 4-6 lat

2. Przedmiotem konkursu: wykonanie portretu swojego ulubionego sportowca

3.Technika: dowolna (malowanie,  rysowanie,  wycinanie,  wydzieranie  itp.) 

4. Format: w formacie nie większym niż A4. Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi, nie przedstawianymi  na innych konkursach. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższych faktach.

5.  Każda praca powinna być opatrzona metryczką (imię i nazwisko sportowca, imię i nazwisko dziecka, wiek, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna dziecka)  przyklejoną na odwrocie pracy.

6. Termin dostarczenia prac upływa 31października 2017r. ,

7. Prace wraz z wypełnioną metryczką należy dostarczyćdo sekretariatu:

                             Publiczne Przedszkole Nr1

                                 im. Jasia i Małgosi

                                  ul. Targowicka 1

                               26-800 Białobrzegi

8. Dostarczone prace nie będą zwracane. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie  będą brały udziału w konkursie. Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i  wyrażeniem  zgody na przetwarzanie  danych osobowych przez organizatora konkursu zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.Nr 133 poz 833 z późn. zm.)

9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym, nieograniczonym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, prasie, plakatach, materiałach promocyjnych i reklamowych w celu dalszego propagowania konkursu  oraz zgoda na ich pierwsze publiczne rozpowszechnianie zgodnie      ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24,  poz.83)  ,

10. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców i przyznania nagród. 

Ocena prac konkursowych:

 1.      Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatorów.

 2.      Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

      - kategoria  4-latków 

      - kategoria 5-latków

      - kategoria 6-latków

 3. Przewidziane są nagrody w każdej kategorii wiekowej

 4. Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość i kreatywność wykonania pracy.

 5. Lista Laureatów zostanie ogłoszona 10 listopada 2017r. na stronie internetowej:                            

             www.pp1bialobrzegi.szkolnastrona.pl

 6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy

 7. Wystawa prac pokonkursowych odbędzie się w Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Jasia i Małgosi                                

           w Białobrzegach

               Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, życzymy wielu pomysłów i sukcesów
     

 

 

METRYCZKA

 

Imię i nazwisko sportowca ........................................................................................

 

Imię i nazwisko dziecka  ..............................................................................................

 

Wiek ...............................................................

 

Adres przedszkola ..........................................................................................................

 

.........................................................................................................................................

 

Telefon kontaktowy ................................................................................

 

Imię i nazwisko opiekuna …………………………………………………

 

 Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art.6ustawy z dnia29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami ).     

                                                                                                                 

                                                                                            

                                                                         ……………………………………………………

                                                                        Czytelny podpis osoby prawnej dziecka