Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Kalendarium

Czwartek, 2021-05-06

Imieniny: Beniny, Filipa

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 588884
 • Do końca roku: 239 dni
 • Do wakacji: 50 dni

Program własny „Wzorowy przedszkolak – mały program wychowawczy”

Program będzie realizowany w grupie III (5-latki) w okresie od września 2020r. do grudnia 2020r.  

     Pojęcie „wychowanie” należy do podstawowych w pedagogice. Jest ono świadomym, celowym i specyficznym działaniem pedagogicznym rodziców i nauczycieli, zmierzającym do osiągnięcia zmian w rozwoju umysłowym, społecznym, kulturalnym i duchowym jednostki. Istotą tego procesu jest wprowadzanie dziecka w świat pożądanych wartości, wartości moralnych pełniących rolę życiowychdrogowskazów. Ukazując wychowankom piękno, dobro, prawdę, uczciwość, przyjaźń, tolerancjępomagamy kształtować jego osobowość. Środowisko przedszkolne, które jest pierwszym ogniwem edukacji wzajemnego współżycia w grupie rówieśniczej, nauką relacji, zasad, ról jakie pełnią poszczególni członkowie małej społeczności. Kontakt dziecka z otoczeniem społecznym wyzwala chęć do naśladownictwa i identyfikacji zachowań. W nim dziecko poszukuje wzorów, by potem kierować się nimi w dalszym życiu, w nim poszukuje swojej tożsamości.Charakteryzująca dzieci w tym wieku naturalna aktywność, ciekawość, skłonność do naśladownictwa, wrażliwość emocjonalna, to czynniki, które stwarzają korzystne warunki do osiągnięcia zamierzonych celów oraz pozytywnych efektów działań wychowawczych.

Zaproponowany program oddziaływań wychowawczych ma za zadanie określić jakimi wartościami powinniśmy kierować sięw stosunku do naszych wychowanków, ich rodziców, jakie normy postępowania, czy zachowania są pożądane, aby dziecko umiało funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.

Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Cele główne:

 1. nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowanie się ustalonym zasadomi regułom;
 2. kształtowanie w sobie pozytywnej postawy w stosunku do kolegi, osoby dorosłej, osób niepełnosprawnych i środowiska lokalnego;
 3. rozwijanie wrażliwości moralnej i właściwych postaw moralnych;
 4. rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka;
 5. poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i zagrożenia;
 6. uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków;
 7. rozwijanie i wspieranie samodzielności dziecka;
 8. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;
 9. wspieranie rozwoju dziecka oraz budowanie własnego systemu wartości;
 10. umożliwienie dzieciom uczenia się, rozpoznawania i otwartego komunikowania innym własnych uczuć i potrzeb;
 11. próby wpajania dzieciom zasad ,,dobrego wychowania”;

 

IV. Cele szczegółowe:

DZIECKO

 1. potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych;
 2. rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie;
 3. ma szacunek dla samego siebie i innych;
 4. ma poczucie własnej wartości, wiary we własne możliwości i umiejętności;
 5. dostrzega i rozumie potrzeby innych;
 6. potrafi nazwać, wyrażać i kontrolować swoje emocje;
 7. wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania;
 8. szanuje wolność i zdanie innych;
 9.  rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów;
 10. umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami;
 11. respektuje polecenia nauczyciela i innych osób dorosłych;
 12. zna słowa – klucze dobrej współpracy;
 13. potrafi radzić sobie w sytuacjach konfliktowych bez stosowania agresji;
 14. potrafi wyciszać się, odprężać, rozładowywać napięcia poprzez poznane techniki i zabawy;
 15. dostrzega i szanuje wartości: prawdę, dobro, piękno, uczciwość, sprawiedliwość, życzliwość, szacunek, tolerancję, odpowiedzialność;