Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

Kalendarium

Czwartek, 2021-05-06

Imieniny: Beniny, Filipa

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 588852
 • Do końca roku: 239 dni
 • Do wakacji: 50 dni

Gminny konkurs plastyczno-techniczny "Teatrzykowe kukiełki"

                                Gminny konkurs

plastyczno-techniczny

pt.  "Teatrzykowe kukiełki "

                Zapraszamy do konkursu organizowanego przez Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, ich nauczycieli i rodziców. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „Teatr w oczach małego przedszkolaka”finansowanego przez Ośrodek Działaj Lokalnie „Koalicja Dla Młodych”. 

Cele konkursu:

 •  rozwijanie zdolności plastycznych dzieci; 
 •  pobudzenie wyobraźni; 
 •  prezentacja talentów; 
 •  rozbudzenie zainteresowań teatrem i literaturą dla dzieci;
 • poznanie technik budowy lalki teatralnej: "KUKIEŁKA" -  lalka osadzona na kiju; 
 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz wrażliwości estetycznej, 
 •  prezentacja i promocja twórczości artystycznej, 
 •  zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego w celu zapobiegania uzależnienia od telewizji i komputerów

 

Organizator konkursu:

        Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach,                               

        ul. Targowicka 1, 26-800 Białobrzegi

 

Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu:

 Halina Sobstyl, Agnieszka Chruścińska, Magda Dębicka, Bogumiła Skrzek

Telefon kontaktowy 48-613-26-50

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu

 

Regulamin: 

1.      Adresat konkursu : dzieci w wieku 4-6 lat

2.      Przedmiotem konkursu: wykonanie „Kukiełki” – lalki osadzonej na kiju

3.      Technika: dowolna

4.      Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę konkursową (maksymalnie 10 prac z placówki)

5.      Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższych faktach.

6.      Każda praca powinna być opatrzona metryczką (imię kukiełki, imię i nazwisko dziecka, wiek,  adres przedszkola, telefon kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna dziecka)  przypiętą do pracy.

7.      Termin dostarczenia prac upływa  25 październik 2016r. 

8.      Prace wraz z wypełnioną metryczką należy dostarczyć na adres:

                             Publiczne Przedszkole Nr1

                                 im. Jasia i Małgosi

                                  ul. Targowicka 1

                               26-800 Białobrzegi

9. Dostarczone prace nie będą zwracane. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie  będą brały udziału w konkursie. Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i  wyrażeniem  zgody na przetwarzanie  danych osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133 poz.833 z póz. zm).

10.  Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z z nieodpłatnym, nieograniczonym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, prasie, plakatach, materiałach promocyjnych i reklamowych w celu dalszego propagowania konkursu  oraz zgoda na ich pierwsze publiczne rozpowszechnianie zgodnie  z ustawą z dnia 4 lutego 1994r.  o prawach  autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24,  poz. 83) 

11.  Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia   i ogłoszenia zwycięzców i przyznania nagród.

 

Ocena prac: 

1.  Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatorów.

2.  Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

- kategoria  4-latków 

- kategoria 5-latków

- kategoria 6-latków

 3. Przewidziane są po trzy nagrody i wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej

 4. Lista Laureatów zostanie ogłoszona 31 października 2016r. na stronie internetowej:                            

             www.pp1bialobrzegi.szkolnastrona.pl

 5. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.               

          Do wygrania zabawki, gry planszowe, gry edukacyjne, książki, klocki itp. 

 6. Wystawa prac pokonkursowych odbędzie się w Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Jasia                

          i Małgosi w Białobrzegach

              

            Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, życzymy wielu pomysłów i sukcesów.